R E G U L A M I N

HALI  WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ

Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej

w Pile ul. Wincentego  Pola 11, 64-920 Piła

I. CZĘŚĆ  OGÓLNA

1. Hala  widowiskowo-sportowa, ul. Wincentego Pola 11, 64-920 Piła.  zwana dalej halą

    sportową, jest  własnością Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce

    Siatkowej w Pile.

2. Przez halę sportową rozumie się obiekt, w którego skład wchodzą w szczególności: 

    hol wejściowy  do szatni damskiej i męskiej, szatnie damski i męskie, toalety i natryski 

    oraz boisko właściwe hali.

3. Hala sportowa jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 8.00 22.00. 

    Istnieje możliwość korzystania z hali sportowej w innych godzinach po wcześniejszym

    uzgodnieniu z kierownictwem.

4. Osoby przebywające na terenie hali zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu.

5. Na hali sportowej są prowadzone treningi, zajęcia wychowania fizycznego, imprezy

    sportowe, rekreacyjne i kulturalne.

II. ZASADY  KORZYSTANIA  Z  OBIEKTU

1. Z hali sportowej mogą korzystać:

     a) grupy zorganizowane z wyznaczoną osobą odpowiedzialną za grupę,

     b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

     c) osoby fizyczne, które mają zezwolenie od kierownictwa obiektu na korzystanie 

        z hali sportowej indywidualnie.

2. Na teren hali sportowej zakazany jest wstęp osobom:

     a) z przeciwwskazaniami lekarskimi, ranami otwartymi,

     b) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub przyjęcie środków odurzających. 

3. Korzystanie z hali sportowej możliwe jest po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji 

    uzgodnionej z pracownikami obiektu.

4. O możliwości udostępnienia hali sportowej decyduje kierownictwo hali sportowej.

5. Zajęcia dydaktyczne, treningowe i rekreacyjne odbywają się zgodnie z planem zajęć .

6. Korzystający z hali, w trakcie zajęć zobowiązani są do noszenia stroju i obuwia sportowego.

7. Wszelkie wypadki należy niezwłocznie zgłaszać opiekunowi (trenerowi, nauczycielowi) grupy.

8. Na terenie hali sportowej zabrania się:

      a) zakłócania porządku i spokoju osób korzystających z obiektu:

      b) palenia wyrobów tytoniowych, wnoszenia, spożywania oraz przebywania pod wpływem

           napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających,

      c) rzucania przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób,

     d) propagowania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych, 

     e) zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu hali sportowej, 

     f) korzystania z urządzeń hali sportowej w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

     g) biegania po częściach hali sportowej do tego nie przeznaczonych (korytarze, szatnie),

     h) wnoszenia broni, amunicji, noży oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

      i) stosować otwartego ognia,

9.  W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązują przepisy BHP i przeciwpożarowe.

10. Za grupy odbywające zajęcia w hali sportowej pełną odpowiedzialność ponoszą ich

      opiekunowie (trenerzy, nauczyciele, lub opiekunowie grup).

11. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na hali sportowej ponoszą odpowiedzialność

       materialną za wyrządzone szkody.

12. Hala  widowiskowo-sportowa, ul. Wincentego Pola 11, nie ponosi odpowiedzialności 

       za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty.

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane 

       z terenu hali sportowej przez kierownictwo, lub obsługę hali widowiskowo-sportowej.

14. Skargi i wnioski można składać Kierownikowi obiektu w dni robocze w godzinach

       urzędowania.

15. Wszyscy użytkownicy hali sportowej zobowiązują się do przestrzegania postanowień

       niniejszego  „Regulaminu”.