Regulamin Rady Rodziców

I Podstawa prawna

§ 1

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie

 1. Ustawy o systemie oświaty z 7 dnia września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) i art.4 ustawy nowelizującej z dnia 11 kwietnia 2007 r. ( Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. , Nr 80, poz. 542 ) – Art.53 i 54
 2. Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 ( Dz. U. 06.97.674 ) – Art. 9c. pkt. 7
 3. Statutu I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile.
 4. Niniejszego regulaminu

II Zakres i przedmiot działania

§ 2

Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem reprezentującym rodziców współpracujących z dyrekcją I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile (zwanego dalej szkołą), Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organizacjami młodzieżowymi działającymi w szkole i Kuratorium Oświaty. W skład Rady Rodziców wchodzą reprezentanci rodziców Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile.

§ 3

Terenem działania Rady Rodziców jest zarówno budynek szkoły jak też wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele, w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły.

§ 4
 1. Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktyczno-wychowawczego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły, zapewnienia pomocy materialnej uczniom.
 2. Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, władz szkolnych oraz instytucji pozaszkolnych, prezentuje opinie rodziców związane z pracą szkoły, pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki, a także do świadczenia pomocy materialnej szkole.

§ 5

Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonych przez siebie rocznego planu pracy i rocznego planu wpływów i wydatków.

III Zadania

§ 6

Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

 1. Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.
 2. Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły.
 3. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz innym organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole.
 4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły.
 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 6. Współpraca w rozszerzeniu i pogłębieniu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny.
 7. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły.
 8. Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły.

§ 7

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
  a) programu wychowawczego szkoły
  b) programu profilaktyki
 2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 4. Opiniowanie wniosku dyrektora szkoły dotyczącego obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 5. Przestawianie opinii, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, dotyczącej pracy nauczyciela.

IV Skład i struktura Rady Rodziców

§ 8
 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców uczniów każdej klasy.
 2. Na pierwszym zebraniu rodziców (w klasie pierwszej) rodzice w tajnych wyborach wybierają spośród siebie klasową radę rodziców, w skład której wchodzą trzy osoby.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą klasowe rady rodziców.
 4. Rada Rodziców może zaprosić do udziału w swoich pracach także inne osoby, po uprzednim uzgodnieniu kandydatur z dyrektorem szkoły.
 5. W posiedzeniach Rady Rodziców oraz jego organów i władz bierze udział dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego przedstawiciel rady pedagogicznej.
 6. Przy podejmowaniu uchwał głos dyrektora szkoły oraz innych osób zaproszonych do współpracy jest głosem doradczym

§ 9
 1. Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata. Skład Rady Rodziców w każdym roku może być uzupełniany o osoby zgłaszające akces do współpracy oraz rodziców uczniów klas pierwszych na miejsce rodziców uczniów kończących naukę w szkole.
 2. W wypadku rezygnacji przedstawiciela rodziców danej klasy nowy członek rady klasowej wchodzi tym samym w skład Rady Rodziców.

§ 10
 1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.
 2. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracą Rady Rodziców oraz komisję rewizyjną jako organ kontrolujący pracę rady rodziców.
 3. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, dwóch lub trzech wiceprzewodniczących, przewodniczący poszczególnych komisji, skarbnik, sekretarz, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej.
 4. Członkowie Prezydium Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.
 5. Przewodniczący Rady Rodziców jest wybierany w tajnym głosowaniu do dnia 31 października.
 6. Przewodniczący Rady Rodziców może pełnić swą funkcję przez trzy lata.
 7. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym uzupełnia skład prezydium i komisji rewizyjnej.
 8. Zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami, a w szczególności:


  a) koordynowanie działalności rad klasowych
  b) nadzór nad pracą komisji
  c) zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy
  d) decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej
  e) odbywanie zebrań zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora szkoły, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał
  f) składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem rodziców
  g) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły na działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą
  h) współpraca z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły i jakości kształcenia
  i) prezentowanie opinii rodziców we wszystkich sprawach ważnych dla szkoły, uczniów i rodziców

Rada Rodziców ustala liczbę komisji w zależności od potrzeb.

§ 11
 1. Ustala się skład komisji rewizyjnej w liczbie co najmniej trzech osób.
 2. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 3. Zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrolowanie:

  a. raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami Rady Rodziców
  b. raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości
  c działalności ogniw na żądanie dyrektora szkoły, rodziców lub organu nadzorującego szkołę
  d. składanie rocznych sprawozdań ze swych prac

§ 12
 1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego i są zwoływane przez prezydium w celu podjęcia ważnych uchwał lub przekonsultowania decyzji.
 2. Na wniosek dyrektora szkoły zebrania Rady Rodziców mogą odbywać się częściej.

§ 13
 1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
 2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy zapewnieniu uczestnictwa więcej niż połowy członków Rady Rodziców.
 3. Uchwały prezydium w okresach między zebraniami Rady Rodziców są obowiązujące dla wszystkich rodziców.
 4. Rada Rodziców przez podjęcie uchwały aprobuje prace prezydium albo też odwołuje prezydium w pełnym składzie lub niektórych członków.

§ 14

W wypadku podjęcia przez Radę Rodziców uchwały sprzecznej z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor może zawiesić jej wykonanie i w terminie siedmiu dni powinien uzgodnić z Radą Rodziców dalszy tok postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. Tok postępowania można uzgodnić z prezydium Rady Rodziców o ile waga sprawy i terminy nie pozwalają na odwlekanie załatwienia jej do czasu zwołania zebrania Rady Rodziców.

V Fundusze Rady Rodziców

§ 15
 1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady w jednostkach resortu edukacji narodowej.
 2. Fundusze powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności statutowej, dobrowolnych składek rodziców, z dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych.
 3. Rada Rodziców zgromadzone fundusze przeznacza w szczególności na opiekę nad młodzieżą oraz wychowawczą działalność szkoły.
 4. Fundusz Pomocy Szkole Rady Rodziców może służyć wspomaganiu procesu dydaktycznego oraz może być przeznaczony na poprawę bazy materialnej szkoły.

§ 16
 1. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym planie finansowym – preliminarzu wydatków.
 2. Odstępstwa od zatwierdzonego preliminarza wydatków mogą być wyjątkowo dokonane na podstawie uchwały prezydium Rady Rodziców, a uchwała taka misi być przedstawiona do zaaprobowania na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców.

§ 17
 1. Ewidencja dochodów i wydatków odbywa się na zasadach ustalonych przez przepisy prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
 2. Wydatki Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody przewodniczącego lub zastępcy Rady Rodziców i opinii dyrektora szkoły o ile wynika ona z potrzeb szkoły.
 3. Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzane przed zaksięgowaniem i zaakceptowane przez przewodniczącego Rady Rodziców pod względem merytorycznym i dyrektora szkoły pod względem formalnym.

VI Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych rady Rodziców

§ 18
 1. Do obsługi księgowo-finansowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym prezydium rady Rodziców powołuje skarbnika.
 2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

VII Postanowienia końcowe

§ 19
 1. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej ”Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile”.
 2. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.
 3. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe klasowe lub ogólne zebranie rodziców.
 4. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
 5. Rada Rodziców prowadzi protokolarz zebrań i uchwał.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 21 listopada 2013 roku.