Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Godziny pracy psychologa LOMS

Wtorek 7.30 – 12.00, Środa 8.00 – 11.00;  8.00 – 19.00  (konsultacje dla rodziców-dyżur telefoniczny)     

Ewa Mańka 502-621-888 

              

Godziny pracy pedagoga LOMS

pon.-pt. 8.00 – 10.30

Marzena Raźniewska-Nalepa

 

✅Uwaga młodzież w kryzysie psychicznym, która ma problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach przy zachowaniu zasady poufności❗️❗️❗️ ✅W ramach działających infolinii, specjaliści świadczą również wsparcie dorosłym, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.
✅Poniżej podajemy numery telefonów gwarantujące najszybszy dostęp do wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży❗️❗️❗️

 • 800 70 2222  – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym
 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 116 111          – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
 • 116 123          – Telefon Wsparcia Emocjonalnego dla Dorosłych
 

Marzena Raźniewska-Nalepa

 

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA LUB PSYCHOLOGA SZKOLNEGO GDY:

Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
Masz problemy rodzinne.
Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
Masz konflikty z rówieśnikami
Nie radzisz sobie z emocjami
Jesteś mało odporny/a na stres

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

ZADANIA PEDAGOGA, PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ORAZ PEDAGOGA SPECJALNEGO

 • Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w
  szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny
  szkolnego życia.
  Pedagog szkolny:
  diagnozuje środowisko wychowawcze,
  zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
  współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski
  wychowawczej lub stałej opieki,
  zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych,
  udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
  współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy
  szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z
  poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach
  kryzysowych,
  realizuje założenia programu w ograniczonym zakresie także w wyjątkowych
  sytuacjach podczas czasowego ograniczenia pracy szkoły,
  wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej,
  udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
  rozpoznanych potrzeb,
  podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i
  młodzieży,
  minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania
  oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
  uczniów.
  Psycholog szkolny:
  prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie
  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
  zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
  trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
  funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
  diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów
  wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne
  uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
  udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
  do rozpoznanych potrzeb;
  podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i
  młodzieży;
  minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
  zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy, szkolnym i pozaszkolnym
  uczniów;
  inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach
  kryzysowych;
  pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
  możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
  możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
  predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  Pedagog specjalny:
  współpracuje z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi
  specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
  rekomenduje dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie
  zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz
  dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz
  z 2022 r. poz. 975 i 1079),
  prowadzi badania i działania diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem
  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
  psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
  zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
  trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
  funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
  rozwiązuje problemy dydaktyczne i wychowawcze uczniów,
  określa niezbędne do nauki warunki, sprzętu specjalistycznego i środków
  dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-
  komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i
  edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
  współpracuje z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie
  art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego
  programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o
  potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej;
  wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
  w: rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w
  ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
  ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,
  udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
  dostosowuje sposoby i metody pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
  edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
  dobiera metody, formy kształcenia i środki dydaktyczne do potrzeb uczniów;
  udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
  i nauczycielom;
  współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w §
  5 ust. 3 oraz w § 6;
  przedstawia radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia
  zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt
  1–5.”